Plant Tissue Culture Association India Members

Secretary and Treasurer

Year

Secretary

Treasurer

1977-1991 Dr. A. F. Mascarenhas Dr. K. V. Krishnamurthy (unofficially)
1991 Dr. K. V. Krishnamurthy
2002 Dr. S. K. Sopory Dr. A. D. Karve
2010 Dr. J. P. Khurana Dr. S. Thengane
2016 Dr. Pramod Tandon Dr. A. K. Banerjee

Trustees

No.

Name
1 Prof. S.K. Sopory
2 Prof. Paramjit Khurana
3 Prof. N.S. Shekhawat
4 Prof. Abha Agnihotri
5 Fr. Vicent Braganza
6 Prof. M.V. Rajam
7 Prof. Pramod Tandon

Members

No. Name Email
1 Dr. Ananda Mustafiz amustafiz@sau.ac.in
2 Dr. (Fr.) Vincent J. Braganza vincentbraganza@xrf.res.in
3 Dr. A. D. Karve adkarve@gmail.com
4 Dr. A. K. Banerjee akb@iiserpune.ac.in
5 Dr. A. K. Mathur akmcath@gmail.com
6 Dr. A. K. Sharma ashok_nbri@hotmail.com
7 Dr. Adinpunya Mitra adin@iitkgp.ac.in, adinpunya@gmail.com
8 Dr. Ajay Kumar Thakur thakurak2010@gmail.com, ajay_btc@yahoo.com
9 Dr. Alka Narula alka.narula@rediffmail.com
10 Dr. Alok Das alok.das@icar.gov.in, adas@icar.org.in
11 Dr. Amita Bhattacharya
12 Dr. Amita Pal amita@jcbose.ac.in
13 Dr. Anil Khar anil.khar@gmail.com, anilkhar@iari.res.in
14 Dr. Anil Kumar adatta@thapar.edu
15 Dr. Anil Kumar Singh anil.singh12@icar.gov.in, anils13@gmail.com
16 Dr. Anil Sood asood.ihbt@gmail.com
17 Dr. Anjanabha Bhattacharya anjanbio@gmail.com, anjanabha.bhattacharya@mahyco.com
18 Dr. Awadhesh Kumar Pal awapal@gmail.com
19 Dr. Chenna Reddy Aswath aswathiihr@gmail.com
20 Dr. D. R. Gadgil  
21 Dr. Debasis Chakrabarty chakrabartyd@nbri.res.in
22 Dr. Deepak Kumar deepakkumar@bhu.ac.in
23 Dr. Dinesh Kumar Srivastava dksuhf89@gmail.com
24 Dr. G. A. Ravishankar rgokare@yahoo.co.in
25 Dr. G.B. Patil gbpatil@aau.in
26 Dr. H. C. Chaturvedi hcchaturvedi12@gmail.com
27 Dr. I. D. Arya aryaid@gmail.com, aryaid@icfre.org
28 Dr. Jasmine M. Shah jas109@gmail.com, jasmine@cukerala.ac.in
29 Dr. K. B. R. S. Visarada visarada@millets.res.in
30 Dr. K. V. Krishnamurthy krishnamurthyip@gmail.com
31 Dr. Karabi Datta krbdatta@yahoo.com
32 Dr. Kundan Kumar kknipgr@gmail.com
33 Dr. L. M. S. Palni lmspalni@rediffmail.com
34 Dr. Laiq ur Rahman faizslaiq@gmail.com
35 Dr. Madhu Sharma m_vsharma@yahoo.com
36 Dr. Malay Das malay.dbs@presiuniv.ac.in, malaydas76@hotmail.com
37 Dr. Manisha Thakur drmanisha72@yahoo.com
38 Dr. Manju Modgil manju_modgil@yahoo.com
39 Dr. N. Bhagya Lakshmi blakshmi_1999@yahoo.com
40 Dr. Narendran Madhavan Nair narendranmnair@gmail.com, narendran.nair@mahyco.com
41 Dr. Naseem Ahmad naseembot@gmail.com
42 Dr. P. Giridhar girimpl@gmail.com, parvatamg@yahoo.com
43 Dr. Padma Kumar godgift1955@yahoo.co.in
44 Dr. Pious Thomas pioust@gmail.com, thomasbiotech.opc@gmail.com
45 Dr. Pradeep K. Agarwal pagarwal@csmcri.res.in, pagarwal@csmcri.org
46 Dr. Pratibha Misra pratibhamisra@nbri.res.in
47 Dr. R. D. Iyer navasakti@gmail.com
48 Dr. Rajani Nadgauda nadgaudarajani@yahoo.co.in
49 Dr. Rakesh Tuli rakeshtuli@hotmail.com
50 Dr. Ramesh V. Sonti (Honorary Member) rameshvsonti@gmail.com
51 Dr. Rohini Garg rohini.garg@snu.edu.in
52 Dr. Rohit Joshi joshirohit6@gmail.com
53 Dr. S. Hazra sulekha@gmail.com
54 Dr. S. K. Nandi shyamal_nandi@rediffmail.com
55 Dr. S. P. S. Khanuja spskhanuja@gmail.com
56 Dr. S. R. Thengane srthengane@gmail.com
57 Dr. Sanjay Kumar (Honorary Member) sanjayplp1@gmail.com
58 Dr. Sanjeev Kumar sanjeeviivr@gmail.com
59 Dr. Sarita Arya aryas@icfre.org
60 Dr. Sharmila Chattopadhyay sharmila@iicb.res.in
61 Dr. Shashi Kiran Nivas skirannivas@gmail.com
62 Dr. Smitha Hegde smitha.hegde@nitte.edu.in
63 Dr. Siddharth Tiwari siddharth@nabi.res.in, siddharthdna@gmail.com
64 Dr. Snehasish Dutta Gupta sdg@agfe.iitkgp.ac.in
65 Dr. Soumendra Kumar Naik sknuu@yahoo.com
66 Dr. Srinath Rao srinathraom@rediffmail.com
67 Dr. Suchitra Banerjee suchitrabanerjee07@yahoo.com
68 Dr. Sujatha Raman sujatharamaniyengar@gmail.com
69 Dr. Sumita Jha sumitajha.cu@gmail.com
70 Dr. Sumita Kachhwaha sumitakachhwaha@gmail.com, kachhwahasumita@rediffmail.com 
71 Dr. Suresh Chand sureshchand55@rediffmail.com, sureshchand55@hotmail.com
72 Dr. Susan Eapen eapenhome@yahoo.com
73 Dr. T. N. Nag nagtejnarain@gmail.com
74 Dr. Tapan Kumar Mondal mondaltk@yahoo.com
75 Dr. Tarun Kant tarunkant@gmail.com, tarunkant@icfre.org
76 Dr. Timir B. Jha tbjha2000@yahoo.co.in
77 Dr. Vinod Kataria vinodkataria2002@gmail.com
78 Dr. Sandip Das sd66@rediffmail.com
79 Prof. A. K. Tyagi akhilesh@genomeindia.org
80 Prof. Abha Agnihotri agnihotri.abha@gmail.com
81 Prof. Amla Batra amlabatra@gmail.com
82 Prof. Ashwani Kumar ashwanikumar214@gmail.com
83 Prof. Ashwani Pareek (Honorary Member) ashwanipareek@gmail.com
84 Prof. Chandrasekaran Rajasekaran drcrs70@gmail.com
85 Prof. G. K. Garg gkgarg45@gmail.com
86 Prof. H. Niranjana Murthy nmurthy60@yahoo.co.in
87 Prof. H. S. Chawla chawlahs15@gmail.com
88 Prof. Harvinder Cheema harvindercheema05@hotmail.com
89 Prof. K. G. Ramawat kg.ramawat@gmail.com
90 Prof. M. Anis anism1@rediffmail.com
91 Prof. M. V. Rajam rajam.mv@gmail.com
92 Prof. N. Arumugam arumugan.dbt@pondiuni.edu.in
93 Prof. N. B. Sarin neerasarin@rediffmail.com
94 Prof. N. Chandra Drchandra.naresh@gmail.com
95 Prof. N. S. Rangaswamy rlmc68@yahoo.co.in
96 Prof. N. S. Shekhawat biotechunit@gmail.com
97 Prof. Om Parkash Dhankher (Honorary Member) parkash@umass.edu
98 Prof. P. B. Kavi Kishor pbkavi@yahoo.com
99 Prof. P. B. Kirti pbksl@uohyd.ernet.in
100 Prof. P. Pardha Saradhi ppsaradhi@gmail.com
101 Prof. P. S. Srivastava pss410@rediffmail.com
102 Prof. Paramjit Khurana param@genomeindia.org
103 Prof. Partha Deb Ghosh pdggene@rediffmail.com
104 Prof. Patan Shaik Sha Valli Khan pssvkhan@yahoo.com, pssvkhan@yogivemanauniversity.ac.in
105 Prof. Prabodh Kumar Trivedi (Honorary Member) prabodht@hotmail.com
106 Prof. Pramod Tandon profptandon@gmail.com
107 Prof. Rakhi Chaturvedi rakhi_chaturvedi@yahoo.co.uk, rakhi_chaturvedi@iitg.ac.in
108 Prof. S. C. Jain jainnatpro3@rediffmail.com
109 Prof. S. D. Purohit sdp_1956@live.in
110 Prof. S. K. Sopory sk.sopory@gmail.com
111 Prof. S. L. Kothari slkothari28@gmail.com
112 Prof. S. S. Gosal ssgosal@rediffmail.com
113 Prof. Sant S. Bhojwani (Honorary Member) bhojwani1940@gmail.com
114 Prof. Sneh Lata Singla-Pareek (Honorary Member) sneh@icgeb.res.in, snehpareek@gmail.com
115 Prof. Swapan  K. Datta swpndatta@yahoo.com
116 Prof. Suman Kumaria sumankhatrikumaria@gmail.com
117 Prof. T.R. Sharma (Honorary Member) trsharma1965@gmail.com
118 Prof. Usha Rao usharaolab@yahoo.com
119 Prof. Veena Agrawal drveena_du@yahoo.co.in
120 Prof. Yogesh T. Jasrai yjasrai@yahoo.com
121 Rev. Fr. Dr. D’Souza, L. labens.sac@gmail.com

Members

Sr. No. Name Email
1 Dr. A. D. Karve adkarve@gmail.com
2 Dr. A. K. Banerjee akb@iiserpune.ac.in
3 Dr. A. K. Mathur akmcath@gmail.com
4 Dr. A. K. Sharma ashok_nbri@hotmail.com
5 Dr. Adinpunya Mitra adin@iitkgp.ac.in, adinpunya@gmail.com
6 Dr. Ajay Kumar Thakur thakurak2010@gmail.com, ajay_btc@yahoo.com
7 Dr. Alka Narula alka.narula@rediffmail.com
8 Dr. Alok Das alok.das@icar.gov.in, adas@icar.org.in
9 Dr. Amita Bhattacharya amitabhatta@ihbt.res.in
10 Dr. Amita Pal amita@jcbose.ac.in
11 Dr. Anil Kumar adatta@thapar.edu
12 Dr. Anil Kumar Singh anil.singh12@icar.gov.in, anils13@gmail.com
13 Dr. Anil Sood asood.ihbt@gmail.com
14 Dr. Anjanabha Bhattacharya anjanbio@gmail.com, anjanabha.bhattacharya@mahyco.com
15 Dr. Chenna Reddy Aswath aswath@iihr.ernet.in
16 Dr. D. R. Gadgil  
17 Dr. Debasis Chakrabarty chakrabartyd@nbri.res.in
18
Dr. Deepak Kumar deepakkumar@bhu.ac.in
19 Dr. Dinesh Kumar Srivastava dksuhf89@gmail.com
20 Dr. G. A. Ravishankar rgokare@yahoo.co.in
21 Dr. G.B. Patil gbpatil@aau.in
22 Dr. H. C. Chaturvedi hcchaturvedi12@gmail.com
23 Dr. I. D. Arya aryaid@gmail.com, aryaid@icfre.org
24 Dr. K. B. R. S. Visarada visarada@millets.res.in
25 Dr. K. V. Krishnamurthy krishnamurthyip@gmail.com
26 Dr. Karabi Datta krbdatta@yahoo.com
27 Dr. Kundan Kumar kknipgr@gmail.com
28 Dr. L. M. S. Palni lmspalni@rediffmail.com
29 Dr. Laiq ur Rahman faizslaiq@gmail.com
30 Dr. Madhu Sharma m_vsharma@yahoo.com
31 Dr. Manisha Thakur drmanisha72@yahoo.com
32 Dr. Manju Modgil manju_modgil@yahoo.com
33 Dr. N. Bhagya Lakshmi blakshmi_1999@yahoo.com
34 Dr. Narendran Madhavan Nair narendranmnair@gmail.com, narendran.nair@mahyco.com
35 Dr. Naseem Ahmad naseembot@gmail.com
36 Dr. P. Giridhar girimpl@gmail.com, parvatamg@yahoo.com
37 Dr. Padma Kumar godgift1955@yahoo.co.in
38 Dr. Pious Thomas pioust@gmail.com, thomasbiotech.opc@gmail.com
39 Dr. Pradeep K. Agarwal pagarwal@csmcri.res.in, pagarwal@csmcri.org
40 Dr. Pratibha Misra pratibhamisra@nbri.res.in
41 Dr. R. D. Iyer navasakti@gmail.com
42 Dr. Rajani Nadgauda nadgaudarajani@yahoo.co.in
43 Dr. Rakesh Tuli rakeshtuli@hotmail.com
44 Dr. Ramesh V. Sonti (Honorary Member) rameshvsonti@gmail.com
45 Dr. Rohit Joshi joshirohit6@gmail.com
46 Dr. S. Hazra sulekha@gmail.com
47 Dr. S. K. Nandi shyamal_nandi@rediffmail.com
48 Dr. S. P. S. Khanuja spskhanuja@gmail.com
49 Dr. S. R. Thengane srthengane@gmail.com
50 Dr. Sandip Das sd66@rediffmail.com
51 Dr. Sanjay Kumar (Honorary Member) sanjayplp1@gmail.com
52 Dr. Sanjeev Kumar sanjeeviivr@gmail.com
53 Dr. Sarita Arya aryas@icfre.org
54 Dr. Sharmila Chattopadhyay sharmila@iicb.res.in
55 Dr. Shashi Kiran Nivas skirannivas@gmail.com
56 Dr. Smitha Hegde smitha.hegde@nitte.edu.in
57 Dr. Snehasish Dutta Gupta sdg@agfe.iitkgp.ac.in
58 Dr. Soumendra Kumar Naik sknuu@yahoo.com
59 Dr. Srinath Rao srinathraom@rediffmail.com
60 Dr. Suchitra Banerjee suchitrabanerjee07@yahoo.com
61 Dr. Sujatha Raman sujatharamaniyengar@gmail.com
62 Dr. Sumita Jha sumitajha.cu@gmail.com
63 Dr. Sumita Kachhwaha sumitakachhwaha@gmail.com, kachhwahasumita@rediffmail.com 
64 Dr. Suresh Chand sureshchand55@rediffmail.com, sureshchand55@hotmail.com
65 Dr. Susan Eapen eapenhome@yahoo.com
66 Dr. T. N. Nag nagtejnarain@gmail.com
67 Dr. Tapan Kumar Mondal mondaltk@yahoo.com
68 Dr. Tarun Kant tarunkant@gmail.com, tarunkant@icfre.org
69 Dr. Timir B. Jha tbjha2000@yahoo.co.in
70 Dr. (Fr.) Vincent J. Braganza vincentbraganza@xrf.res.in
71 Dr. Vinod Kataria vinodkataria2002@gmail.com
72 Prof. A. K. Tyagi akhilesh@genomeindia.org
73 Prof. Abha Agnihotri agnihotri.abha@gmail.com
74 Prof. Amla Batra amlabatra@gmail.com
75 Prof. Ashwani Kumar ashwanikumar214@gmail.com
76 Prof. Ashwani Pareek (Honorary Member) ashwanipareek@gmail.com
77 Prof. Chandrasekaran Rajasekaran drcrs70@gmail.com
78 Prof. G. K. Garg gkgarg45@gmail.com
79 Prof. H. Niranjana Murthy nmurthy60@yahoo.co.in
80 Prof. H. S. Chawla chawlahs15@gmail.com
81 Prof. Harvinder Cheema harvindercheema05@hotmail.com
82 Prof. K. G. Ramawat kg.ramawat@gmail.com
83 Prof. M. Anis anism1@rediffmail.com
84 Prof. M. V. Rajam venkat.rajam@south.du.ac.in
85 Prof. N. Arumugam arumugan.dbt@pondiuni.edu.in
86 Prof. N. B. Sarin neerasarin@rediffmail.com
87 Prof. N. Chandra Drchandra.naresh@gmail.com
88 Prof. N. S. Rangaswamy rlmc68@yahoo.co.in
89 Prof. N. S. Shekhawat biotechunit@gmail.com
90 Prof. Om Parkash Dhankher (Honorary Member) parkash@umass.edu
91 Prof. P. B. Kavi Kishor pbkavi@yahoo.com
92 Prof. P. B. Kirti pbksl@uohyd.ernet.in
93 Prof. P. Pardha Saradhi ppsaradhi@gmail.com
94 Prof. P. S. Srivastava pss410@rediffmail.com
95 Prof. Paramjit Khurana param@genomeindia.org
96 Prof. Partha Deb Ghosh pdgbot@yahoomail.co.in, pdggene@rediffmail.com
97 Prof. Patan Shaik Sha Valli Khan pssvkhan@yahoo.com, pssvkhan@yogivemanauniversity.ac.in
98 Prof. Pramod Tandon profptandon@gmail.com
99 Prof. Rakhi Chaturvedi rakhi_chaturvedi@yahoo.co.uk, rakhi_chaturvedi@iitg.ac.in
100 Prof. S. C. Jain jainnatpro3@rediffmail.com
101 Prof. S. D. Purohit sdp_1956@live.in
102 Prof. S. K. Sopory sk.sopory@gmail.com
103 Prof. S. L. Kothari slkothari28@gmail.com
104 Prof. S. S. Gosal ssgosal@rediffmail.com
105 Prof. Sant S. Bhojwani (Honorary Member) bhojwani1940@gmail.com
106 Prof. Swapan  K. Datta swpndatta@yahoo.com
107 Prof. Uma Kant profkant@yahoo.com
108 Prof. Usha Rao usharaolab@yahoo.com
109 Prof. Veena Agrawal drveena_du@yahoo.co.in
110 Prof. Yogesh T. Jasrai yjasrai@yahoo.com
111 Rev. Fr. Dr. D’Souza, L. labens.sac@gmail.com

Illustrious Deceased Members

Dr. V. Jagannathan
Dr. A. F. Mascarenhas
Prof. S. K. Sen
Dr. Prashant Bhatt
Dr. P. S. Ahuja
Dr. A. K. Kukreja
Dr. Prof. H. Y. Mohan Ram
Dr. Prof. A. R. Mehta (23 Dec 2018)
Dr. Prof. S. C. Maheshwari (12 June 2019)
Prof. Venkatraman L.
Prof. V. L. Chopra
Prof. J. P. Khurana (27 Oct 2021)
Prof. Pushpa Khanna
Dr. P. Venkatachalam
Prof. C.R. Bhatia
Prof. Uma Kant